Điều khoản sử dụng

Dưới đây là các điều khoản và điều kiện sử dụng appvayonline.com. Hãy đọc những điều này một cách cẩn thận và chi tiết. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào của điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau: appvayonlineuytin@gmail.com

Bằng cách truy cập nội dung của appvayonline.com, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được đưa ra ở đây và chấp nhận Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ chính sách điều khoản và điều kiện nào, thì bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web này và hãy rời đi ngay lập tức.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào và bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi theo cách có thể làm giảm hiệu suất, làm hỏng hoặc thao túng những nội dung trên trang hoặc thông tin có sẵn hoặc làm giảm chức năng tổng thể của trang web.

Bạn đồng ý không xâm phạm vào tính bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào những khu vực an toàn hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà bạn có thể tin rằng tồn tại trên trang web hoặc trên máy chủ lưu trữ.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, bao gồm cả phí pháp lý, phát sinh do bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn phải đồng ý với các thỏa thuận trên.

Sao chép, phân phối, trực tuyến hoặc ngoại tuyến bằng bất kỳ phương tiện nào đều bị nghiêm cấm. Các tác phẩm nghệ thuật và hình ảnh, biểu tượng, văn bản và các thông tin khác trên trang web là tài sản của appvayonline (trừ khi có quy định khác).

Appvayonline tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi cố gắng giữ cho thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi hoàn toàn chính xác và cố gắng cập nhật các thông tin đó trong những trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên trang web của chúng tôi có thể hơi lỗi thời.

Appvayonline có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc chỉnh sửa nào đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Thay đổi các điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa và thay đổi những Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã được đề cập ở trên.

Sửa đổi thông tin lần cuối: 3/9/2022